مهمترین تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

مهمترین تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: در بازار خودرو و مسکن دیده می ...

تعلل طولانی مجلس در بررسی مالیات بر سوداگری

تعلل طولانی مجلس در بررسی مالیات بر سوداگری

با وجود آنکه مالیات بر عایدی سرمایه از مهمترین برنامه های دولت برای کنترل سوداگری ...

تعلل طولانی مجلس در بررسی مالیات بر سوداگری

تعلل طولانی مجلس در بررسی مالیات بر سوداگری

با وجود آنکه مالیات بر عایدی سرمایه از مهمترین برنامه های دولت برای کنترل سوداگری ...

حمایت از سرمایه‌گذاری بلندمدت دلیل به کارگیری مالیات بر عایدی

حمایت از سرمایه‌گذاری بلندمدت دلیل به کارگیری مالیات بر عایدی

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اکثر کشورها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می‌گیرند ...

حمایت از سرمایه‌گذاری بلندمدت دلیل به کارگیری مالیات بر عایدی

حمایت از سرمایه‌گذاری بلندمدت دلیل به کارگیری مالیات بر عایدی

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اکثر کشورها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می‌گیرند ...

مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه سوداگری را کاهش می‌دهد

مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه سوداگری را کاهش می‌دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه سوداگران برای ...

مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه سوداگری را کاهش می‌دهد

مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه سوداگری را کاهش می‌دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه سوداگران برای ...

بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه در اولویت صحن علنی

بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه در اولویت صحن علنی

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: لوایح و طرح‌های زیادی در نوبت بررسی است، اما با توجه ...

بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه در اولویت صحن علنی

بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه در اولویت صحن علنی

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: لوایح و طرح‌های زیادی در نوبت بررسی است، اما با توجه ...

اقتصاد ایران در انتظار تصویب مالیات بر سوداگری

اقتصاد ایران در انتظار تصویب مالیات بر سوداگری

اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این بار قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کنند، ...