فرهاد مجیدی باشیم یا وین رونی؟

فرهاد مجیدی باشیم یا وین رونی؟

«مدارکت را بده. بذار فیلم بگیرد. چون مربی استقلال هستی من باید خجالت بکشم بگویم ...