یک نمونه از نقض حقوق بشر توسط عراق در جنگ تحمیلی

یک نمونه از نقض حقوق بشر توسط عراق در جنگ تحمیلی

امروز ۱۹ آذرماه در جهان به عنوان روز «حقوق بشر» نامگذاری شده است، بر همین ...