در مطبوعات ایران هر کس هر جور بخواهد می‌تازد

در مطبوعات ایران هر کس هر جور بخواهد می‌تازد

«امروزه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ساخت معادل برای کلمات وارد شده بسیار دیر ...