آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری برگزار می‌شود

آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری برگزار می‌شود

آزمون جامع هماهنگ دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار ...

آزمون جامع پایان دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری برگزار می‌شود

آزمون جامع پایان دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری برگزار می‌شود

مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات معاونت گردشگری از برگزاری آزمون جامع پایان دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری ...