روایت سردار شهید همدانی از نماز یک بسیجی پیش از شهادت

روایت سردار شهید همدانی از نماز یک بسیجی پیش از شهادت

گفتم: «برادر جان بگو ببینم چرا دفعه اول که اسم و رسم تو را پرسیدم ...